Volwassenen

 

U gaat normaal gezien pas naar een CGG als u ernaar wordt verwezen door bv. uw huisarts, het caw, het ocmw of een andere hulpverlenende organisatie.

Bespreek uw problemen en bekommernissen eerst met uw huisarts of een andere hulpverlener in wie u vertrouwen heeft. Zij kunnen u verder helpen, info geven en, als het nodig is, u verwijzen naar ons centrum.

Aanmelden op verwijzing

We werken op verwijzing. Dit betekent dat uw huisarts of een andere hulpverlener/organisatie u bij voorkeur aanmeldt bij ons CGG d.m.v ons verwijsdocument.  

Indien u om bepaalde redenen geen beroep kan doen op een andere hulpverlener, dan kan u zich zelf aanmelden.

Dit kan telefonisch. Een medewerker maakt dan een dossier aan en noteert uw persoonsgegevens, huisarts,...en omschrijft kort wat de reden van aanmelding is.  

Werkingsgebied

Via de algemene portaalwebsite van de centra geestelijke gezondheidszorg www. centrageestelijkegezondheidszorg.be kan u via een zoekopdracht op uw postcode of gemeente een overzicht krijgen van welke centra in uw buurt een werking hebben.

Verkennende fase

De verkennende of indicatiestellingsfase is de eerste fase na uw aanmelding. In deze fase luisteren we eerst naar uw vragen en zoeken uit wat er aan de hand is. Daarna bekijken we samen wat de gepaste aanpak kan zijn. We proberen zicht te krijgen op uw voelen, denken en handelen. We kijken naar de wisselwerking tussen al deze aspecten en het effect ervan op uw psychische en lichamelijke gezondheid. Deze fase omvat verschillende stappen:

 • Telefonisch contact
  Nadat we uw verwijsdocument hebben ontvangen, bent u aangemeld in ons CGG. Vervolgens wordt u gebeld door iemand van ons indicatiestellingsteam. De hulpverlener zal u een aantal vragen stellen en aangeven of u mogelijks bij ons terecht kan voor hulp. Tevens zal u een beveiligde link worden gestuurd, bij voorkeur via e-mail met de uitnodiging tot het invullen van een aantal vragenlijsten.
   
 • Vragenlijsten
  Vragenlijsten kunnen meer informatie over uw problemen geven. Door deze informatie kunnen wij uw problemen beter begrijpen. Zij worden u bezorgd via e-mail (bij voorkeur) of post. Het invullen vraagt ongeveer 20 min van uw tijd. Het is prettig als u dit zou doen. De resultaten worden dan samen met u besproken.
   
 • Persoonlijk gesprek
  Nadat wij alle informatie hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd tot een gesprek binnen ons centrum. In dit gesprek kan u uitvoeriger uw verhaal doen. U vertelt over wat goed gaat en wat minder goed gaat, uw wensen,.... En dit op de verschillende levensdomeinen. Een eerste gesprek is altijd gratis.
  Soms kan het zijn dat het indicatiestellingsteam meer informatie nodig heeft. Dan kan u worden uitgenodigd voor meer gesprekken en/of kan er bijkomend psychologisch of psychiatrisch onderzoek nodig zijn. Dit heet een verlengde intake.

 • Advies
  Na de gesprekken en onderzoeken overlegt de hulpverlener met een team. Zij bespreken welk zorgprogramma u de beste zorg kan bieden voor uw problemen rekening houdend met alle informatie. Dit advies wordt samen met u besproken. Indien wij u als CGG niet zelf kunnen verder helpen, zoeken we mee naar geschikte hulp.

Behandelfase

Tijdens de verkennende fase (indicatiestellingsfase) werd samen met u uw hulpvraag verduidelijkt. Kunnen wij u verder helpen, dan stellen we samen een behandelplan op. Dit bevat o.m. de doelen (ook wel behandeldoelen genoemd) waarrond we samen willen werken om tot verbetering en/of stabilisatie van uw problemen te komen. Eveneens wordt een inschatting van de behandelduur gemaakt.

U wordt op een actieve manier bij uw behandeling betrokken: we werken samen aan de weg tot herstel. Regelmatig evalueren we de behandeling; in hoeverre de behandeldoelen zijn bereikt en welke stappen er eventueel nog nodig zijn deze te bereiken.

Naast individuele psychotherapie biedt CGG De Drie Stromen ook medicamenteuze behandeling en groepswerking aan. Soms is het betrekken van uw omgeving aangewezen. Ook de combinatie van behandelvormen kan wenselijk zijn.

U zelf blijft de belangrijkste persoon en enkel met uw akkoord kan een behandeling plaatsvinden. Het CGG vindt kwaliteitsvolle zorg uiterst belangrijk. Daarom zullen wij u vragen een overeenkomst te tekenen alvorens de behandeling te starten. Hierin wordt u geïnformeerd over onze verwachtingen, onze zorg, maar ook uw rechten als cliënt.

Kosten

De kostprijs blijft beperkt, dankzij de financiering door de Vlaamse overheid. Gebrek aan financiële middelen is nooit een hinderpaal voor hulp. Aarzel niet dit te bespreken met ons. Actuele tarieven vindt u hier op onze website of in de wachtzaal van onze vestigingen. Een eerste gesprek is altijd gratis.

Aanwezigheid op afspraak

Een behandeling vindt steeds plaats op afspraak. Als u een afspraak heeft die u niet kan nakomen, dan vragen wij u ons minimaal 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te verwittigen.

Ons centrum is elke werkdag te bereiken van 9.00 tot 17.00 uur. Het melden van een afwezigheid dient steeds telefonisch te gebeuren. Een geplande afspraak op maandag, dient ten laatste de vrijdag voorafgaand te worden geannuleerd om als tijdig te worden beschouwd.

Afspraken die minder dan 48 uur op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.

Wachttijden

CGG De Drie Stromen heeft een wachtlijst. Dit betekent dat u soms moet wachten voordat een behandeling van start kan gaan. CGG De Drie Stromen doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. U vindt een overzicht van het aantal wachten voor u op onze homepagina. Om één van de volgende redenen kan er van de wachttijd worden afgeweken:

 • U heeft geen specifieke voorkeur voor een bepaalde vestiging;
 • Door uw klachten is er sprake van hoogdringendheid;

Privacy en beroepsgeheim

Alle medewerkers van CGG De Drie Stromen zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Gezien we werken in team betreft het een gedeeld beroepsgeheim. Het delen van informatie beperkt zich tot wat strikt noodzakelijk is en kan uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen inlichtingen over u aan derden (personen buiten CGG De Drie Stromen).

Clientdossier

Alle medewerkers van CGG De Drie Stromen zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Gezien we werken in team betreft het een gedeeld beroepsgeheim. Het delen van informatie beperkt zich tot wat strikt noodzakelijk is en kan uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen inlichtingen over u aan derden (personen buiten CGG De Drie Stromen).

Klachtenreglement

We staan open voor uw suggesties, opmerkingen of klachten. Bespreek klachten in eerste instantie met je hulpverlener en zoek samen naar een oplossing. Als dit niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, kan je contact opnemen met:

 • Björn Biesiada, directeur, via het contactformulier op deze site, of
 • Evelyn Van Caelenberghe, externe ombudspersoon voor geestelijke gezondheidszorg
  U kan haar bereiken op het nr. 0486 16 90 92 of via e-mail evelynvc@oogg.be